Onderzoek: e-sigaret voor jongeren géén opstap naar roken

De e-sigaret is voor jongeren geen opstapje voor het gebruik van tabak. Veel jongeren hebben de e-sigaret wel eens geprobeerd, maar slechts een klein percentage van hen gaat daarmee door. Dit blijkt uit een studie van Cardiff University (Wales) in het wetenschappelijk tijdschrift BMJ Open, meldt de Volkskrant.

Recent scherpte staatsecretaris van Volksgezondheid Martin van Rijn de regels omtrent de e-sigaret nog aan. Een van de argumenten die tegenstanders van de e-sigaret vaak gebruiken, is dat dampen een opstap is voor het roken van sigaretten. De studie van Cardiff University geeft echter een heel ander beeld. Hoewel 12,3 procent van de ondervraagde jongeren tussen 11 en 16 jaar wel eens een e-sigaret heeft geprobeerd, zegt slechts 1,5 procent dat regelmatig (= minimaal een keer per maand) te doen. De jongeren die wél regelmatig een e-sigaret opstaken, rookten in die tijd ook al tabak.

Vreemd

De meeste e-sigaretten bevatten gewoon nicotine. Het lijkt dus vreemd dat de e-sigaret minder verslavend is dan gewone sigaretten. Hoogleraar psychologie aan de UvA Reinout Wiers reageert in het artikel in de Volkskrant echter allerminst verbaasd.

‘Het is een combinatie van stoffen in tabak die heel verslavend is, niet zozeer alleen nicotine. Als het nu ineens een trend zou zijn onder kinderen om nicotinekauwgom te gaan kauwen zou ik ook niet verwachten dat er enorme aantallen nicotinekauwgomverslaafden zouden ontstaan.’

‘Dit is een goed onderzoek zonder al te veel pretenties,’ reageert ook Arie Dijkstra, hoogleraar gezondheidspsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. ‘Maar het geeft geen antwoord op de vraag of de e-sigaret kinderen klaarstoomt voor het roken van tabak. Daarvoor heb je fundamenteel onderzoek nodig en moet je kinderen die wel of geen e-sigaretten roken voor langere tijd volgen.’

Het aantal gebruikers van e-sigaretten is tussen 2012 en 2013 is verdrievoudigd in Nederland, van één naar drie procent. Nieuwe cijfers over de stijging in 2014 worden binnenkort bekend.

Rechter: ‘Nieuwe regels e-sigaret blijven van kracht’

De nieuwe regels voor elektronische sigaretten in de Warenwet blijven overeind. Dat heeft de kortgedingrechter in Den Haag bepaald, nadat de Elektronische Sigaretten Bond Nederland (Esigbond) in een kort geding tegen de Staat had gevraagd om onderdelen van de Warenwet buiten werking te stellen. De nieuwe regelgeving werd in februari van kracht.

De nieuwe Nederlandse regels voor e-sigaretten zijn volgens de bond in strijd met Europese regelgeving die in mei 2016 de bestaande regels in afzonderlijke lidstaten op één lijn moet zien te krijgen. De kortgedingrechter bepaalde echter dat Nederland nu al veiligheidseisen mag stellen aan e-sigaretten vooruitlopend op de invoering van nieuwe Europese regels in Nederland.

Esigbond: ‘Onvoldoende tijd om aan nieuwe wetgeving te voldoen’

De Esigbond vindt dat haar leden onvoldoende tijd hebben gekregen om hun bedrijfsvoering aan de nieuwe eisen aan te passen. Er geldt namelijk geen overgangstermijn en dus lijden verkopers van e-sigaretten schade. De Nederlandse regels maken volgens de bond daarom inbreuk op het Europees verdrag van de rechten van de mens, waarin de bescherming van het recht op eigendom is neergelegd.

Inbreuk daarop is echter toegestaan als de getroffen maatregelen in het algemeen belang zijn, zijn opgenomen in een wet die voldoende precies en voorzienbaar is en als er sprake is van een rechtvaardig evenwicht tussen de eisen van het algemeen belang en de rechten van het individu. Daaraan is hier voldaan.

Rechter: ‘Wel voldoende tijd’

De kortgedingrechter vindt het begrijpelijk dat de Staat de regels spoedig heeft willen invoeren met het oog op het belang van de volksgezondheid. Er zijn nog wat onduidelijkheden bij sommige regels, maar de praktijk moet uitwijzen hoe daarmee wordt omgegaan. Ook heeft de Staat volgens de kortgedingrechter deze maatregelen wel tijdig aangekondigd. De leden van de Esigbond hadden dus voldoende gelegenheid om hun bedrijfsvoering daarop aan te passen.

Volgens de kortgedingrechter heeft de Staat voldoende aannemelijk gemaakt dat de getroffen maatregelen eraan bijdragen dat wordt voorkomen dat met name kleine kinderen een nicotinevergiftiging oplopen, dat mensen aan nicotine verslaafd raken en dat consumenten goed worden voorgelicht over de risico’s van e-sigaretten. Deze maatregelen om de volksgezondheid te beschermen zijn naar het oordeel van de rechter een gerechtvaardigde belemmering op het Europese principe van vrije verkeer van goederen en de vrijheid van vestiging.

Esigbond zeer teleurgesteld

De Esigbond laat op haar website weten zeer teleurgesteld te zijn over de uitspraak. In een reactie stellen zij:

“….de rechter gaat hier echter voorbij aan het feit dat de Nederlandse consument nu massaal de in Nederland verboden producten inkoopt in andere landen, zoals China, en daarmee ook de controle op kwalitatief hoogwaardige producten volledig verloren gaat, hetgeen aldus juist een averechts effect heeft.”

‘Concurrentiepositie Nederlandse bedrijven ondermijnd’

Ook vindt de Esigbond het zeer teleurstellend dat door het handelen van de Nederlandse overheid juist de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven ten opzichte van het buitenland wordt ondermijnd. Nederlandse ondernemingen worden nu immers veel strenger gehandhaafd dan hun buitenlandse concurrenten. De verwachting is dat veel Nederlandse bedrijven hierdoor hun deuren zullen moeten sluiten, of uit zullen wijken naar het buitenland.
Al met al zijn de leden van de Esigbond zeer teleurgesteld over de uitspraak. Zij zullen die nog nader bestuderen en beraden zich dan op eventuele vervolgstappen. Wordt dus vervolgd.

Acvoda reageert op RIVM-rapport over e-sigaret

Acvoda, het Actiecomité voor Dampers, heeft gereageerd op het RIVM-rapport over e-sigaretten dat gisteren werd gepubliceerd. Het rapport is overwegen positief, concludeert Acvoda. Het actiecomité is bovendien tevreden over de belangrijkste conclusie, namelijk dat de e-sigaret vele malen onschadelijker is dan het roken van tabak.

In nagenoeg alle geteste vloeistoffen zijn de aangetroffen concentraties potentieel schadelijke stoffen bijzonder laag te noemen. De gesignaleerde risico’s blijken met name beperkt tot de eerste generatie e-sigaretten, de zogenaamde ‘cigalikes’.

Jammer is wel dat dat laatste niet naar voren komt in de gepubliceerde persberichten van zowel het RIVM, het ministerie van VWS en de NVWA.

Staatssecretaris van Rijn concludeert op basis van het gepubliceerde rapport van het RIVM dat een minimumleeftijd voor de verkoop van e-sigaretten noodzakelijk is. Acvoda pleit al jaren voor het instellen van een minimumleeftijd voor de e-sigaret en was hoogst verrast dat dit met de AMvB niet geregeld werd. Acvoda is dan ook blij dat staatssecretaris Van Rijn deze stap eindelijk wil zetten voor e-sigaretten met én zonder nicotine.

Verder heeft Acvoda nog wel het een en ander aan te merken op het RIVM-onderzoek. Lees hieronder het vervolg van de reactie van Acvoda op het RIVM-rapport:

Onrealistische testopstelling

Daarnaast heeft Acvoda, op basis van de bij ons nu bekende informatie, wel het een en ander aan te merken op het rapport. Zo is, om de damp te analyseren, gebruikgemaakt van een tweede generatie clearomizer, een CE-4 (een zgn. top-coil clearomizer) die werd aangesloten op een voor dampen aangepaste rook-robot. Daarbij werd een batterijspanning gehanteerd die significant hoger is dan normaal gesproken gebruikt bij een dergelijke verdamper, namelijk 4,5 volt. Op een dergelijke spanning dampen met een clearomizer met een gemelde weerstand van 2,2 ohm, is niet lekker; gebruikers zullen dit niet vaker doen dan 1 keer en zullen vervolgens hun batterijspanning verlagen of hun damper inspecteren op gebreken. Overigens worden hier, ondanks de verkeerde instelling van de batterijspanning, bij de meeste vloeistoffen nauwelijks schadelijke stoffen gemeten in concentraties die significant zijn. Een aantal schadelijke stoffen die wel werden aangetroffen, blijken stoffen te zijn die door de producenten kunnen worden vermeden. Zinnige regelgeving zou daarom hier wel op zijn plaats zijn.

Verkeerd materiaal

Ten aanzien van formaldehyde en acroleïne zien we dat significante concentraties zich alleen voordoen bij 100% VG-vloeistoffen, waarvan bekend is dat deze vloeistoffen erg dik zijn, en waarbij het risico op te weinig vloeistofaanvoer naar de verwarmingsspoel dus groot is. Als gevolg hiervan zal de verwarmingsspoel bij gebruik van een 100% VG-vloeistof sneller oververhit raken, met de vorming van formaldehyde, acetaldehyde en acroleïne tot gevolg. 100% VG-vloeistoffen worden dáárom juist niet gebruikt in de door het RIVM gebruikte verdamper, maar in speciale verdampers waarbij de vloeistoftoevoer geschikt is voor dikke e-vloeistof. Dit betreft met name verdampers die dankzij de AMvB van de markt worden geweerd.

Onaangename dampervaring

Het deed ons deugd dat het RIVM wel bekend blijkt te zijn met het ‘dry hit’ fenomeen en stappen heeft genomen om deze omstandigheid te vermijden. Echter, zowel gebruikers als verkopers weten dat het dampen van een te dikke vloeistof (met een zeer hoog VG-gehalte) in een clearomizer die hiervoor niet geschikt is (zoals de clearomizer in de testopstelling van het RIVM), zal leiden tot een onaangename dampervaring. De rook-robot proeft dit vanzelfsprekend niet. We kunnen uit de beschreven methodiek niet opmaken of de gebruikte clearomizer regelmatig is gekanteld om de lont adequaat te bevochtigen. Ook dit is bij een topcoil clearomizer van cruciaal belang. Overigens weten verkopers dat de populariteit van topcoil clearomizers dalende is, ten gunste van clearomizers die geschikt zijn voor het verdampen van vloeistoffen van welke samenstelling ook.

Niet-representatieve dampersprofielen

In zijn rapport beschrijft het RIVM voorts een drietal gebruikersprofielen. Een matige damper neemt 15 trekjes per dag, een gemiddelde damper neemt 60 trekjes per dag en een zware damper neemt 500 trekjes per dag. Het verschil tussen een gemiddelde en een zware damper is onwaarschijnlijk groot. Ook wordt er geen onderscheid gemaakt tussen de gebruikte vloeistoffen en wordt het onrealistische scenario gehanteerd dat een zware damper 500 trekjes zou nemen van vloeistoffen met een nicotinegehalte van 16 mg/ml.

Hoestprikkel door nicotine

Het RIVM constateert in zijn rapport dat nicotine zorgt voor irritatie aan de luchtwegen en hoestprikkel. Dat klopt, aangezien de meeste (ex-)rokers juist op zoek zijn naar deze gewenste keelprikkel. Dit is een sensatie die door rokers en dampers als prettig ervaren wordt, maar voor nooit-rokers inderdaad waarschijnlijk onplezierig zal zijn. Ervaren dampers omschrijven dit fenomeen als ‘throathit’, en voor veel dampers geldt dit als belangrijk aspect van de dampervaring en wordt het daarom ook gebruikt als een van de cruciale kenmerken bij de beoordeling van e-vloeistoffen (naast o.a. smaak). Zonder deze ‘throathit’ is het gebruik van een e-sigaret voor veel gebruikers geen volwaardig alternatief voor de gewone tabakssigaret.

Framing

Onderzoek dat ‒ op de keper beschouwd ‒ behoorlijk positief is, wordt dusdanig negatief gebracht dat alleen de negatieve aspecten in de media naar voren worden gebracht. Het RIVM heeft nogmaals vastgesteld dat de e-sigaret veel minder schadelijk is dan gewone tabak, en desondanks meldt de NVWA in de media heel stellig dat de e-sigaret géén goed alternatief is “voor het gewone rokertje” (sic), zoals de NVWA door diverse nieuwssites wordt geciteerd. Hiermee geeft de NVWA aan dat men de Nederlandse burger liever ziet roken dan dat deze overstapt naar een minder schadelijk alternatief. Acvoda is van mening dat de NVWA hiermee over de schreef gaat en niet handelt in het belang van de volksgezondheid.

Doelgroep e-sigaret: rokers

De e-sigaret is, en blijft, een product dat een enorm schadebeperkend potentieel heeft voor huidige rokers. Dat is wederom door het RIVM bewezen. De e-sigaret is dan ook voor rokers bedoeld, en ook Acvoda onderstreept dat geenszins de illusie gewekt moet worden dat het gebruik van de e-sigaret geheel zonder risico’s is. Voor rokers is het daarentegen klip en klaar; door over te stappen op de e-sigaret worden de risico’s aanzienlijk verminderd. Daarnaast bleek onlangs dat de verslaving bij gebruik van een e-sigaret veel kleiner is dan bij roken, waardoor het uiteindelijk stoppen met dampen een kleine stap zal zijn voor veel overstappers.

Aanbevelingen

Het RIVM en de NVWA zouden een dialoog aan moeten gaan met de gebruikers van e-sigaretten, zodat de bovengenoemde fouten in de testmethodiek niet meer voor hoeven te komen. Helaas heeft het RIVM ‒ ondanks herhaalde verzoeken van Acvoda ‒ ervoor gekozen om ons pas te ontvangen op 30 maart; ruim na het verschijnen van dit rapport, zodat consultatie vooraf niet aan de orde was.
Verkopers en producenten van verdampers en e-vloeistoffen doen er goed aan om hun klanten advies te geven over het juiste vermogen/voltage voor de verdamper die men aanbiedt. Daarnaast dient men aan te geven of de verdamper wel of niet geschikt is voor significant dikkere vloeistoffen (vloeistoffen met een hoog VG-gehalte), zodat de consument de juiste verdamper bij de juiste vloeistof kan uitkiezen.
Daarnaast roepen we de producenten op de vermijdbare verontreinigingen in de vloeistoffen ook daadwerkelijk te gaan vermijden, en in het bijzonder denken wij hierbij aan diacetyl, de tabaksspecifieke nitrosamines en metalen zoals koper, zink en lood.

Wij adviseren de consumenten nadrukkelijk om zich goed te laten informeren over het juiste gebruik van de e-sigaret. De verkopers zijn hier het primaire aanspreekpunt voor, maar ook op internet zijn er diverse plaatsen waar men informatie en advies kan inwinnen van ervaren e-sigaretgebruikers (bijvoorbeeld de Facebookgroepen “De Dampertjes” en “e-dampertjes”, of www.dampforum.nu).

Op bezoek in een Chinese e-sigarettenfabriek. Bizar!

De explosieve populariteit van de e-sigaret heeft tot een wildgroei aan fabrikanten geleid. Voor de leek is het soms lastig te beoordelen welke merken betrouwbaar zijn en welke niet. En hoe zit dat nou eigenlijk met de productie van de e-sigaret?

Om daar meer inzicht in te krijgen, bezocht Phil Busardo van TasteYourJuice.com een aantal gerenommeerde fabrieken in China waar e-sigaretten op grote schaal worden geproduceerd. Zijn eerste bezoek is aan Innokin. Het tweede aan Kangertech en het derde bezoek is aan de e-sigarettenfabriek van Aspire.

Wat opvalt, is dat in elk van de fabrieken onder streng gecontroleerde omstandigheden en met militaire precisie e-sigaretten worden geproduceerd. Bij Aspire rollen dagelijks maar liefst 150.000 e-sigaretten uit de fabriek. En, zegt een van de managers, het is nog altijd te weinig om aan de vraag te voldoen.

Tabaksindustrie kan slecht tegen verlies; laffe aanval op e-sigaret

Het was al een tijdje stil, dus we konden er op wachten. De zoveelste poging van de tabaksindustrie om de opmars van de e-sigaret een halt toe te roepen. Gisteren was het weer zover. En deze keer was de aanval harder dan ooit.

Zowel De Telegraaf als Metro kopten dat de ‘E-sigaret 15 keer kankerverwekkender is dan een gewone sigaret’. Beide media baseerden hun berichtgeving op een onderzoek van de Universiteit van Portland dat is gepubliceerd in het gerenommeerde The New England Journal of Medicine. Opnieuw is een onderzoek volledig uit zijn verband getrokken met als enige oogmerk: de elektrische sigaret zwartmaken. Usual suspect: Big Tobacco.

Hoe zit het precies?

Het onderzoek was gericht op de aanwezigheid van formaldehyde in e-sigaretten. In het onderzoek werd een CE4 Clearomizer (zie afbeelding) gebruikt. Een CE4 clearomizer wordt normaal gesproken niet boven de 3,7 volt gebruikt. Onder die omstandigheden werd in de test dan ook geen formaldehyde gemeten. Goed nieuws dus. Daarna besloten de onderzoekers het voltage eens absurd hoog op te schroeven.

CE4-Clearomizer-tank
CE4 Clearomizer

Totaal onrealistische testmethode

Het voltage werd verhoogd van 3,3 volt naar maar liefst 5 volt! Toen ging het mis. Het verwarmingselement kreeg zoveel vermogen dat de vloeistof niet verdampte, maar werd gebakken. Navraag bij de verantwoordelijke onderzoekers heeft dit bevestigd.

Door de spanning op te voeren naar 5 volt werd de vloeistof in deze verdamper drooggekookt en vervolgens gebakken. De testomstandigheden komen dan ook totaal niet overeen met normaal gebruik van een e-sigaret. Geen enkele gebruiker van een e-sigaret zal het vermogen van een verdamper zo hoog instellen, dat de vloeistof zo heet wordt. De smaak van de damp is dan namelijk bijzonder onaangenaam en geen enkele gebruiker zal deze damp willen inademen.

Deze zeer relevante gegevens over de gebruikte apparatuur en de testmethode worden in het gepubliceerde onderzoek gemakshalve weggelaten. En er is meer wat niet deugt. Bijvoorbeeld dat de hoeveelheid aangezogen lucht per ‘puff’ veel te laag was (slechts 50ml lucht in een periode van 4 seconden), waardoor de temperatuur onrealistisch hoog werd.

Geen formaldehyde aangetroffen

De onderzoekers hebben bovendien helemaal geen formaldehyde aangetroffen, maar formaldehyde hemiacetalen. Dit is een andere stof dan de formaldehyde in tabaksrook. Niettemin stellen de onderzoekers dat deze stof kankerverwekkend is, terwijl hier geen enkel bewijs voor is.

In een reactie zegt professor Peter Hajek, directeur van de Tobacco Dependence Research Unit, van de Universiteit van Londen:

“Dit onderzoek zocht naar formaldehyde, een kankerverwekkende stof die voorkomt in tabaksrook. Het werd gevonden, door vloeistof maximaal te verhitten en het door een machine met lange halen te laten inhaleren. Mensen vermijden het inhaleren van te hoog verhitte vloeistof, daar dit een zeer nare smaak veroorzaakt. Als je een kip verbrandt, dan is de zwarte korst ook kankerverwekkend, dit betekent niet dat kip kankerverwekkend is. Zonder de vloeistof te oververhitten is er GEEN formaldehyde gevonden.”

Acvoda eist rectificatie van media

Acvoda, het Actiecomité voor dampers, roept de media op om de door hun gepubliceerde berichtgeving per direct te rectificeren in het belang van de volksgezondheid. Eveneens roepen ze  de New England Journal of Medicine op om de publicatie van dit onderzoek terug te draaien, omdat de onderzoekers alle principes van goed en gedegen onderzoek overboord gegooid hebben.

Uit elk gedegen onderzoek, stelt Acvoda, blijkt keer op keer, dat het gebruik van een e-sigaret aanzienlijk minder schadelijk is dan de gewone sigaret.

Verbluffende reportage e-sigaret in België

e-sigaret-belgie-onderzoek

Het Belgische tv-programma De Redactie maakte een verbluffende reportage over de e-sigaret. Leidt de uitzending wellicht tot een opheffing van het verbod op de verkoop van e-sigaretten in België?

Het is bekend dat stoppen met roken voor de meeste rokers nauwelijks lukt. Zonder hulpmiddelen slaagt slechts 3-5 procent. Ook met nicotinevervangende hulpmiddelen blijkt het zeer lastig om te stoppen met roken.

Maar wat als je acht rokers uitdaagt om gedurende vier weken niet te roken, maar over te stappen op de e-sigaret? Het Belgische tv-programma De Redactie onderzocht wat er gebeurde.

Bekijk de uitzending hier >>

 

> E-sigaret versus nicotinepleisters. Wat werkt beter?

e-sigaret-versus-nicotinepleister

Vóór de opkomst van de e-sigaret behoorden nicotinepleisters tot de populairste hulpmiddelen om te stoppen met roken. Maar waar doe je als roker die wil stoppen nu het best aan? Wij leggen uit waarom de e-sigaret het effectiefst is.

Al in september 2013 werd door een onderzoeksteam van het National Institute for Health Innovation van de universiteit van Auckland geconcludeerd dat de e-sigaret minstens zo effectief is om te stoppen met roken als nicotinepleisters. Zij verdeelden 657 verstokte rokers in drie groepen: één groep kreeg e-sigaretten (met 16 mg nicotine), één kreeg nicotinepleisters (met 21 mg nicotine) en één groep kreeg placebo e-sigaretten (zonder nicotine). Na 13 weken was van de eerste groep 7,3 procent gestopt met roken en van de tweede groep 5,8 procent.

Omdat de percentages beiden zo laag zijn, kon niet worden gezegd dat e-sigaretten effectiever waren, maar wel dat ze minstens zo goed werken. Ook rookten de niet-stoppers minder als ze de e-sigaret gebruikten dan als ze nicotinepleisters gebruikten en zou 90 procent van de eerste én de derde groep de e-sigaret aanraden aan andere rokers, terwijl slechts 56 procent van de tweede groep de pleister zou aanprijzen.

E-sigaret vergroot kans om succesvol te stoppen met roken met 60 procent

In mei van dit jaar verscheen een vergelijkbaar onderzoek. Het University College Londen had onderzocht hoe succesvol gebruikers van e-sigaretten, nicotinepleisters en de ouderwetse ‘cold turkey’-methode waren in hun stoppoging. Onder de 2000 proefpersonen bleken zij die e-sigaretten gebruikten maar liefst 60 procent meer kans te hebben dan de andere twee groepen om succesvol te stoppen met roken. Professor Robert West, leider van het onderzoeksteam:

“It really could affect literally millions of lives. We need to know. It is one piece of the jigsaw and not a final answer. It may be different in different countries. If it [use of e-cigarettes for quitting] continues to grow, we will expect a public health benefit. Despite what a lot of people think, e-cigarettes are not good news for the tobacco industry and the tobacco industry would like them to go away. They sell tobacco and would like to go on doing that. They are losing sales hand over fist to e-cigarettes and are incentivised to make it appear they are not effective. I think it would be perfectly reasonable for people to consider e-cigarettes for use with their patients.”

E-sigaret effectiever dan nicotinepleisters

Beide onderzoeksteams benadrukken dat er nog veel onderzoek nodig is om definitief aan te tonen welke van de twee middelen het beste werkt om te stoppen met roken. Zeker is dat de e-sigaret minstens zo effectief is en zeer waarschijnlijk beter werkt dan nicotinepleisters. Vooral omdat de e-sigaret het gebruik van een gewone sigaret veel beter nabootst dan een nicotinepleister.

Uiteraard verschilt per persoon wat het beste werkt, maar mochten nicotinepleisters je niet het gewenste resultaat hebben opgeleverd, dan zou de e-sigaret weleens het hulpmiddel kunnen zijn waarnaar je al die tijd hebt gezocht.

Klik hier voor een overzicht van de beste e-sigaretten >>